Föräldrar i Arbetslivet – en Vinnova-studie

Kan ett mer medvetet fokus på att stötta och tillvarata anställda föräldrar ge arbetsgivare värden av olika slag? Kan det vara en del i attraktiva arbetsgivares satsningar på inkludering och hållbart arbetsliv?

Allt fler arbetsgivare inser att de i framtiden kommer att stå utan en stor del av den kompetens de behöver. De flesta företag och organisationer – både i Sverige och utomlands – har förstått att en konkurrensfaktor är att kunna erbjuda helhet i livet, så kallad work life balance. Många svenska arbetsgivare anser sig ha kommit långt inom området, inte minst i en internationell jämförelse. Ändå visar färska rapporter alarmerande uppgifter om hur ohälsa och sjuktal ökar, inte minst i gruppen småbarnsföräldrar. Kostnader för att attrahera, rekrytera och behålla medarbetare i åldrarna 25-40 år ökar och de flesta företag arbetar konkret med KPI:er som t ex fler kvinnor i ledande positioner, men de vet inte hur de ska nå sina uppsatta mål.

Länge har man diskuterat utmaningar för medarbetare som blir föräldrar, kopplat till allt från jämställdhet och inkludering till hälsa och karriär under småbarnsåren. Dock har inte många studier gjorts inom området, som berör en stor del av den arbetsföra befolkningen. Under 2018 var närmare en miljon män & kvinnor föräldralediga, och totalt tog gruppen föräldraledigt ca 60 miljoner dagar. (Källa: Försäkringskassan)

”Tänk om föräldraskapet kan börja ses som en av de bästa management-kurser man kan gå – en ofta outnyttjad resurs som ger värde för de investeringar som görs för anställda föräldrar?”/Tiina Bruno, Föräldrasmart Sverige AB

Vinnova-projektet Föräldrar i Arbetslivet undersöker under våren vilka värden som skapas i företag och organisationer som medvetet arbetar med att ge stöd till anställda föräldrar och även ta tillvara deras kompetens. Föräldrasmart Sverige AB, SIS (Svenska Institutet för Standarder) och Whydentify genomför enkäter, workshops, intervjuer och möten med ett urval arbetsgivare, ledare och medarbetare i olika branscher under januari-augusti 2019. Målet för studien är en kartläggning av nuläge, behov samt en rekommendation om en ny standard inom området.

För mer info kontakta Tiina Bruno, projektledare för studien:
tiina@foraldrasmart.nu
0708-460816

GDPR FiA Vinnova enkät